,,W Kiszeczce najbardziej lubię…” – konkurs z nagrodami!

Regulamin Konkursu ”W Kiszeczce najbardziej lubię”

  1. Postanowienia Ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest KISZECZKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Karczewie, ul. Żaboklickiego 2, 05-480 Karczew identyfikująca się numerem NIP 5322033143, REGON 142890297, KRS 0000383429, dalej zwana „Organizatorem”.

1.2 Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 26.02.2024 r. o godzinie 19:00 i kończy w niedzielę 03.03.2024 r. o godzinie 24:00.

  1. Uczestnicy i zasady Konkursu

2.1 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

2.3 Zadanie konkursowe polega na dokończeniu przez Użytkownika zdania „W Kiszeczce najbardziej lubię…” . Zdanie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym, który pojawi się 26.02.2024 o godzinie 19:00 na fan page’u: https://www.facebook.com/Kiszeczka1936.

2.4 Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

  1. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

4.1 Organizator powoła 3-osobową Komisję. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców).

4.2 Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny Zadań i wyłoni trzech Zwycięzców, którzy dokończą zdanie w Zadaniu Konkursowym w najbardziej kreatywny sposób. Przyznane zostanie pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.3 Nagrodami w konkursie są 3 vouchery na zakupy o wartości: 300 (pierwsze miejsce), 200 (drugie miejsce) i 100 złotych (trzecie miejsce), do realizacji w sklepach firmowych KISZECZKA.

4.4 Vouchery mogą być zrealizowane w sklepach firmowych KISZECZKA dostępnych na stronie: https://kiszeczka.pl/sklepy/, z wyłączeniem sklepu na bazarku przy ul. Stefana Batorego, lok. 2/3 w Otwocku. Voucher obowiązuje na zakup produktów o łącznej wartości 100, 200 lub 300 złotych z oferty produktowej dostępnej w sklepach firmowych KISZECZKA.

4.5 Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

4.6 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie https://www.facebook.com/Kiszeczka1936  do środy – 06.03.2024, do godziny 24:00.

4.7 Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 72 godzin od opublikowania wyników przez Organizatora, w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@kiszeczka.pl, informacji potrzebnych do przekazania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu e-mail.

4.8 W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie 72 godzin danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze innego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę.

4.9 Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu otrzymania maila z informacjami.

  1. Dane Osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5.2 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz wydania Nagrody.

5.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród.

5.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. Reklamacje

6.1 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w formie wiadomości  e-mail z dopiskiem KONKURS/REKLAMACJA wysłanych na adres  e-mail: kontakt@kiszeczka.pl w trakcie trwania Konkursu, a także do 24 h po jego zakończeniu.

6.2 Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez e-mail zwrotny na adres podany w wiadomości zawierającym reklamację.

  1. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2024 r.

7.2 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

7.3 Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem: https://kiszeczka.pl/aktualnosci/w-kiszeczce-najbardziej-lubie-konkurs-z-nagrodami/