Kluski, pyzy, kopytka...

KLUSKI LENIWE

29,40 /kg

KLUSKI ŚLASKIE

23,80 /kg

KOPYTKA

23,55 /kg

PYZY Z MIĘSEM

28,20 /kg

PYZY ZIEMNIACZANE

22,50 /kg